PDR

PDR hizmetleri kapsamında “gençlik, adölesan” dönemi gelişimsel ihtiyaçlarına dair çalışmalar yapılmaktadır. 15-18 yaş aralığı ve bu yaşların fiziksel, sosyal, psikolojik, duygusal değişimleri ele alınmaktadır. Büyüme ve değişimlerden dolayı karşılaşılan problemler ve bu problemlerle başetme becerilerini geliştirmelerine destek olunmaktadır.

Okulumuz PDR Servisi, “Önleyici ve Gelişimsel PDR Modelini” benimsemiştir. Çalışmalar bir program dahilinde yürütülmektedir. Kapsamlı ve gelişimsel bir özellik gösterir ve ekip çalışması yaklaşımını önemser mahiyettedir. Planlama, uygulama, değerlendirme ve yeniden yapılandırma basamaklarınıda içeren sistematik bir süreç olarak çalışılmaktadır. Bütün bu çalışmalar yönetsel destek çerçevesinde önemli işlevler kazanmaktadır.

ÖZEL BİLKENT LİSESİ ZORBALIK OKUL POLİTİKASI                             

“ŞİDDETE SIFIR TOLERANS”

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Madde 1)

Evrensel değerler, okul misyon ve vizyonumuz gerçekleştirmede bizlere rehberlik ederler. Okulda kendini güvende hissetmenin tüm bileşenlerimizin temel insan hakkı olduğuna inancından hareketle zorbalık karşıtı politikalarımız geliştirilmekte ve yürütülmektedir.

Tüm öğrencilerimiz, şiddetin hiç bir şekline maruz kalmadan kendilerini güvenli bir ortamda varetme hakkına sahiptir. Zorbalık karşıtı okul politikamız, “şiddete sıfır tolerans” ilkesinin tüm okul bileşenlerince benimsenmesini, temel hak ve özgürlüklerin korunması kadar saygı ve sorumluluk duygusnun geliştirilmesini ve bütüncül bir anlayış ve tutum birliği sağlanmasını hedeflemektedir. 

Zorbalığın, kabalık ya da kötü davranışlardan ayırdedici başlıca özellikleri;

  • Kasıtlı olarak zarar verme amacı güden saldırgan davranışlar olması,
  • Süreklilik özelliği taşıması,
  • Zorba ve kurban arasında güç dengesinin eşit olmaması.

ZORBALIĞI ÖNLEME

Okulumuzda zorbalığı önleme çalışmalarımızda temel ilkelerimizden birisi idareci öğretmen ve velilerimizin olumlu rol model olmaları, sıcak ve sevecen bir okul ikliminin oluşturulması, kabul edilmeyen davranışlar konusunda net ve tutarlı davranışların sergilenmesidir. Bir diğer önemli ilkemiz ise, kurallara uyulmaması durumunda yaptırımlarımızın tutarlı bir şekilde uygulanmasıdır.

Öğretmenlerin ve velilerin konuya dair bilgilendirilmeleri önemsediğimiz bir konudur.

Kimi araştırmalarda, yaşla birlikte zorbalığın değil, zorbalığa maruz kalmaya ilişkin bildirim oranının azaldığı belirtilmektedirler (Çankaya Ram). Bu nedenle; Özel Bilkent Lisesi olarak, okulumuzda zorbalığı önleme adına, öğrencilerimizin konuya dair farkındalıklarını artırma çalışmaları ilk başta gelir.

9. sınıf oryantasyon uygulamaları ile başlayan zorbalığı önleme adına farkındalık çalışmalarımız 12. Sınıf sonuna kadar devam ettirilir. Odaklandığımız başlıca konular; kabalık ve zorbalığın ayırdedilmesi, çatışma çözme becerileri, haklar ve sorumluluklar, akran baskısıyla başa çıkma, benlik algısını geliştirme, empati becerisi, hayır diyebilme, atılganlık becerisi ve farklılıklara saygı vb konulardır.

Rehberlik saatlerinde konuya dair çalışmalar sunulurken bireysel ve grupla psikolojik danışma oturumlarında, zorbalık ile başa çıkma becerileri geliştirme çalışmaları yapılır.

Bu çabaları tamamlayacak en önemli adım, zorbalığa maruz kalan veya zorbalığa tanık olan herkesi okul idaresine ve öğretmenlerimize bildirmeleridir..

 ÖBL PDR Servisi 2014

Kaynaklar:

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 1, (10 Aralık 1948) ihd.org.tr.

MEB Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi  (Ram) Akran Zorbalığı Önleme Programı,2013.