9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KONU KAPSAMI

1. ŞİİRDE KONU-TEMA

2. ŞİİRDE İMGE- YORUM

3. SÖZ SANATLARI

4. ŞİİRDE YAPI

-ÖLÇÜ
-DURAK

-UYAK

-REDİF

-UYAK ÖRGÜSÜ

-NAZIM BİRİMİ

5. ŞİİR TÜRLERİ


9.SINIF KİMYA SINAV KONULARI
•    ÜNİTE 1.KİMYA BİLİMİ
•    ÜNİTE 2 ATOM MODELLERİ VE ATOM YAPISI (PERİYODİK CETVEL DAHİL DEĞİL)
10. SINIF KİMYA SINAV KONULARI
•    ÜNİTE 1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
•    KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
•    KÜTLE KORUNUMU
•    SABİT ORANLAR KANUNU
•    KATLI ORANLAR KANUNU
•    MOL KAVRAMI
•    TEPKİME TÜRLERİ VE DENKLEŞTİRME
•    KİMYASAL HESAPLAMALAR

11. SINIF KİMYA SINAV KONULARI
•    ÜNİTE 1. MODERN ATOM TEORİSİ
•    ÜNİTE 2. GAZLAR
•    ÜNİTE 3. SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

12. SINIF KİMYA SINAV KONULARI
•    ÜNİTE 1 ELEKTROKİMYA
•    REDOKS TEPKİMELERİ
•    ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
•    ELEKTROT POTANSİYELLERİ
•    KİMYASALLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ
•    ELEKTROLİZ
•    KOROZYON
•    ÜNİTE 2 KARBON KİMYASINA GİRİŞ
•    ANORGANİK ORGANİK BİLEŞİKLER
•    BASİT VE MOLEKÜL FORMÜLÜ
•    LEWIS FORMÜLLERİ
•    ÜNİTE 3. ORGANİK BİLEŞİKLER
•    HİDROKARBONLAR

11 IB KİMYA SINAV KONULARI
•    TOPIC 11-21. MEASUREMENT and DATA PROCESSING
•    TOPIC 1. STOICHIOMETRY
•    TOPIC 2-12. ATOMIC STRUCTURE

12 IB KİMYA SINAV KONULARI
•    Topic 7-17 Equilibrium
•    Topic 8-18 Acids and Bases
•    Topic 9-19 Equilibrium
•    Topic 10-20 Acids and Bases


9. sınıf  Phase 4 sınavı: True Story of A Part Time Indian

11 IBDP English B: Practice Paper 2

12 IBDP English B: Practice Paper 1


 1. KLASSEN PRÜFUNGSTHEMEN (1.SEMESTER)

A) GRAMMATIK

1) Verben konjugieren (fiilleri verilen cümle içerisinde özneye göre çekimlemek)

z.B. Mein Bruder  _____________  die Antwort auf diese Frage nicht. (wissen)

 • ___________  ihr in Berlin oder in Hamburg? (sein)

          Wir  ___________  in Hamburg.

2) Sätze mit trennbaren Verben bilden (ayrılabilen fiilerin de olduğu karışık sözcüklerden cümle oluşturmak)

z.B.  mitgehen  – deine Mutter – heute Abend – ins Theater – ?

      Geht deine Mutter heute Abend ins Theater mit ?

einladen – meine Freunde – zum Essen  – am Wochenende – ich

     Ich lade am Wochenende meine Freunde zum Essen ein .

3) Possessivartikel je nach dem Subjekt in Klammern ergänzen: mein, dein, sein,… (iyelik-sahiplik zamirlerini parantez içerisinde verilen zamire göre tamamlamak)

z.B.  Spielt  __________ (du) Hund mit dem Ball?

         Hanna holt   __________  (sie) Schwester vom Kindergarten ab.

 1. B) VOKABEL ( W-H 8) (8 numaralı kelime kağıdı)
 2. C) Leseverstehen ( okuduğunu anlama bölümü)

 1. Klassen Prüfungthemen für den Deutschunterricht (1.Semester)

A) Grammatik (gramer)

 

1) Regelmӓβige und unregelmӓβige Verben in Minidialogen oder Sӓtzen ergӓnzen (Minidialog veya cümlelerdeki düzensiz-düzenli filleri cümledeki özneye göre çekimlemek)

 

z.B. 1) Meine Mutter  ____________  um 18.00 Uhr zu Hause. (sein)

z.B. 2)  ______________ ihr in Berlin? (wohnen)

            □ Nein, wir  ____________  in Zürich.

 

2) Uhrzeiten offiziell-inoffiziell zuordnen (saatleri dijital-analog durumlarına göre eşleştirmek)

 

3) Possessivartikel (mein-e, dein-e, sein-e, …) je nach dem Subjekt ergӓnzen (Cümledeki özneye göre iyelik/sahiplik zamirlerini tamamlamak)

 

z.B.  1) Maria  kauft einen Bleistift. Das ist  _________ Bleistift.

         2)  John    hört Musik von der CD. Das ist  _________  CD.

 

4) Sӓtze schreiben (karışık halde verilen sözcüklerden düzgün bir ifade veya soru cümlesi oluşturmak)

z.B. 1) dein Freund – spielen – Gitarre – ?     Spielt dein Freund Gitarre?

z.B. 2) eine Mittagspause – haben – ihr – um 12.00 Uhr  Ihr habt um 12.00 Uhr eine Mittagspause.

 

5) Farben in Sӓtzen ergӓnzen (cümlelerdeki boşlukları uygun renk adları ile tamamlamak)

z.B. Pinguine sind  _____________  und _____________ .

 

 1. B) Vokabel (Wortschatz-Hitparade 5) (Sözük bilgisi- 5.Kelime kağıdı)

 

1) Die Artikel und die Bedeutung der Nomen in Deutsch ergӓnzen (Resimlerde verilen sözcüklerin tanımlıklarını ve almanca anlamlarını tamamlamak)

 

2) Die Artikel und die  englische Bedeutung der Nomen  ergӓnzen (sözcüklerin tanımlıklarını ve ingilizce anlamlarını tamamlamak)

 

3) Die Bedeutung der Verben, Adjektive und anderen Wörtern in Englisch ergӓnzen (fiil, sıfat veya diğer sözcüklerin ingilizce anlamlarını tamamlamak)

 

 1. C) Leseverstehen (okuduğunu anlama)

1) Sӓtze ergӓnzen (cümlelerdeki boşlukları cümlenin anlamını bozmayacak şekilde kutuda verilen sözcüklerle tamamlamak)


 1. Klassen Prüfungthemen für den Deutschunterricht (1.Semester)

 

 1. A) Grammatik (gramer)

1)  “W- Fragen” in Minidialogen ergӓnzen und beantworten. (W-Sorularını tamamlamak  ve cevaplamak)

 

z.B.:  (Örnek)

 

 • _________ heißt du?                  ○  ______________________________ .
 • _________ Sprache sprichst du?           ○  ______________________________ .

 

 

2) Dialoge ergӓnzen (Diyaloglardaki boşlukları tamamlamak)

z.B.: (Örnek)

 • Guten _________ Frau Müller.

○ Hallo Martin, _________  geht’s?

 • ________ ________ , und dir?

○ Auch gut,  danke. Bis  ________, Frau Müller.

 • ________ Martin.

 

3) Verb-Endungen im Singular ergӓnzen ich-du-er-sie-es (Cümle veya minidialoglardaki fiil çekimlerini cümledeki özneye göre tamamlamak ich-du-er-sie-es’e göre)

z.B.: (Örnek 1)

Mein Name  i_______ Melanie. Ich wohn________ in Deutschland und mag________ Musik.

z.B.: (Örnek 2)

 • Spiel_______ du Fußball?

○ Nein, ich spiel_______  Tennis.

 1. B) Vokabel (Wortschatz-Hitparade 2) (Sözük bilgisi-  Kelime kağıdı)
 • Verben mit Hilfe des Kastens ergӓnzen (resimdeki filleri kutuda verilen sözcüklerle eşleştirmek)
 • Artikel (der,die,das) und englische Bedeutung der Nomen ergӓnzen (sözcüklerin tanımlık ve ingilizce anlamlarını tamamlamak)

 

z.B.: (Örnek)

_____ Jahr         : ________

_____ Nummer: ________

 

 • Englische Bedeutung der Adjektiven, Adverben und anderen Wörtern ergӓnzen (sıfat, zarf ve diğer sözcüklerin ingilizce anlamlarını tamamlamak)

 

z.B.: (Örnek)

jetzt: __________

bitte: __________

 

4) Zahlen von 0-20 schreiben (0-20 arasındaki sayıları yazı ile yazmak)

z.B.: (Örnek)

4        vier              

9→   ______________

16 → ______________       

 

 1. C) Leseverstehen (okuduğunu anlamak)
 • Informationen ergӓnzen (tabloyu kişilere ait bilgilerle uygun biçimde tamamlamak)

 


 

11 IB TITC DERSİ KONULARI

 

TARİH  KONULARI COĞRAFYA KONULARI SOSYOLOJİ KONULARI
 

*19. YY. sonu ve 20. YY. başı Osmanlı Devleti

(Fransız İhtilali ve Sömürgecilik Osmanlı sınırlarına etkisi)

 

* Demokratikleşme Hareketleri

(Tanzimat ve Islahat Fermanları,

I. ve II. Meşrutiyet)

 

*Trablusgarp ve Balkan Savaşları

 

*Osmanlı Fikir Akımları

(Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük)

 

1. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu

(Özel ve temel nedenler, Sonuçlar, Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler vb.)

 

*Mondros Ateşkes Antlaşması

 

 

NOT: Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

 

 

 

*Cumhuriyetin Osmanlı Devletinden Devraldığı Ekonomik Miras

 

*Osmanlı Devletinin Çöküşünü Hızlandıran Ekonomik Etkenler

 

*Serbest Ticaret Anlaşması

 

* Demiryolları-Avrupa İle Osmanlı Devleti Demiryolu Politikaları

 

*19. Yy’da Osmanlı Siyasi – Ekonomik Yapısı Ve Avrupa İle İlişkiler

 

*Demiryolu Projelerinin Osmanlı’ya Olan Etkileri Ve Sonuçları

 

*Cumhuriyetin Kurulduğu Yıllarda Sosyo-Ekonomik Durum

 

*1. Dünya Savaşı ve öncesinde demografik ve ekonomik durum

 

 

*Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar

 

*Toplumsal  Cinsiyet

 

*Kadın Hakları

 

*Sanayi Devriminden günümüze Kadın

Hakları Mücadelesi

 

*Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın Hakları Mücadelesi

 

* I.Dünya Savaşının Toplumsal Etkileri

(Dünya’da ve Türkiye’de)

 

* Kurtuluş Savaşının Toplumsal Etkileri

 

 

 


9. SINIFLAR 9 OCAK 2020 TARİH SINAV KONULARI
KONULAR KAYNAKLAR
1.ÜNİTE: Tarih ve Zaman

·         Tarih bilimi

·         Tarih bilimi temel unsurları

·         Objektiflik

·         Takvimler

 

2.ÜNİTE: DEVİRLER, TARİH ÖNCESİ DEVİRLER, İLK ve ORTA ÇAĞ UYGARLIKLARI

·         Tarihi Çağlar

·         Tarih Öncesi Devirler

·         İlk ve Orta Çağ Uygarlıkları

 

Not: Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

 

·         MEB 9. Sınıf tarih kitabı

·         Susan Wise Bauer, Dünya Tarihi kitabı (1-158 sayfalar)

·         1 ve 2. Ünite ile ilgili sizlere dağıtılan kitapçıklar

·         Moodle’a yüklenen sunumlar

·         Arkadaşlarınızın ve sizin yaptığınız sunumlar

·         Sutori tarih şeridindeki uygarlıklarla ilgili bilgiler

·         Youtube’a eklediğiniz videolarınız

 

 

 

 

 

 

10. SINIFLAR 8 OCAK 2020 TARİH SINAV KONULARI
KONULAR KAYNAKLAR
1.ÜNİTE: Anadolu Selçuklu Devleti

·         Genel özellikleri

·         Osmanlı’yı etkileyen yönleri

 

2.ÜNİTE: Osmanlı Kuruluş Dönemi

·         Osman Bey

·         Orhan Bey

·         I. Murad

·         I. Bayezid (Yıldırım)

·         I. Mehmet (Çelebi)

·         II. Murat

dönemi gelişmeler, tartışmalı konular vb. tamamlanmalıdır.

 

Not: Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

 

·         MEB 10. sınıf kitabı 1 ve 2. üniteler

·         Oral Sander, Anka’nın Düşüşü ve Yükselişi kitabı, 23-54. sayfalar arası

·         1. ve 2. ünite ile ilgili sizlere dağıtılan kitapçıklar

·         Moodle’a yüklenen sunumlar

·         Derste izlenen videolar

 

 


 1. SINIFLAR FELSEFE DERSİ SINAV KAPSAMI
 • FELSEFENİN ANLAMI
 • DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ
 • FELSEFE TERİMİ
 • FELSEFE TANIMLARI
 • FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ORTAYA ÇIKIŞI
 • FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ
 • FELSEFİ SORULARIN ÖZELLİKLERİ
 • FELSEFE İLE DÜŞÜNME
 • DÜŞÜNME VE AKIL YÜRÜTMENİN TEMEL KAVRAMLARI
 • AKIL YÜRÜTME VE ARGÜMANTASYON
 • GÖRÜŞ
 • ÖNERME
 • ARGÜMAN
 • TÜMDENGELİM, TÜMEVARIM VE ANALOJİ
 • TUTARLILIK VE ÇELİŞİKLİK
 • GERÇEKLİK VE DOĞRULUK
 • FELSEFEDE TEMELLENDİRME

*************************************************************************************

 1. SINIFLAR FELSEFE DERSİ SINAV KAPSAMI
 • FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞI
 • İLK MEDENİYETLERİN FELSEFENİN DOĞUŞUNA ETKİSİ
 • DOĞA FELSEFESİ
 • DOĞA FİLOZOFLARI
 • Ö6.- M.S. 2. Y.Y’DA ANADOLU’DA YAŞAMIŞ FİLOZOFLAR
 • İLK NEDEN VE DEĞİŞİM PROBLEMLERİ
 • SOKRATES VE SOFİSTLER’İN BİLGİ VE AHLAK ANLAYIŞLARI
 • PLATON
 • İDEALİST FELSEFE
 • MAĞARA BENZETMESİ
 • ARİSTOTELES
 • MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
 • MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİNİN AYIRICI NİTELİKLERİ
 • HRİSTİYAN FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ
 • TANRI’NIN VARLIĞINI KANITLAMA PROBLEMİ
 • KÖTÜLÜK PROBLEMİ
 • TÜMELLER PROBLEMİ
 • İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖNE ÇIKAN PROBLEMLERİ
 • YARATICININ VARLIĞINI KANITLAMA PROBLEMİ

Fizik Dersi 2. Sınav Konuları

 1. SINIFLAR 2019- 2020 I. DÖNEM 2. SINAV KAPSAMI

ÜNİTE – 1

ÜNİTE – 2 : MADDE VE ÖZELLİKLERİ

 • Kütle- Hacim – Özkütle
 • Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi
 • Kılcallık
 • Dayanıklılık

ÜNİTE – 3 : KUVVET VE HAREKET

 • HAREKET
 • Düzgün Doğrusal Hareket
 • (İvmeye kadar)

 

 

 1. SINIFLAR 2019- 2020 I. DÖNEM 2. SINAV KAPSAMI
 • Elektrostatik
 • Elektriksel Kuvvet ve Alan
 • Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
 • Elektrik Devreleri (10. Sınıf MEB kitabı sayfa 33’e kadar)
 1. Pre-IB 2019- 2020 I. DÖNEM 2. SINAV KAPSAMI
 • Electrostatic
 • Electrostatic Force and Field
 • Current, Potential Difference, Resistance
 • Circuits (Palme: Up to Page 22)

 

 1. SINIFLAR Seçmeli Fizik 2019- 2020 I. DÖNEM 2. SINAV KAPSAMI
 • DALGALAR (MEB: 113-175 ve Paraf: 9, 10, 11 ve 12 Fasiküller)

 

 

 

 

 1. SINIFLAR 2019- 2020 I. DÖNEM 2. SINAV KAPSAMI
 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
 • İki Boyutta Hareket
 • Enerji ve Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum (MEB: Sayfa 165’e kadar)

11IB PHYSICS 2019- 2020 TERM I EXAM 2 INCLUDES;

TOPIC 1: MEASUREMENT

TOPIC 2: MECHANICS

Motion

Force

Work Power Energy

ADDITIONAL HL

 • Electric Field
 • Electric Potential and Electric Potential Energy
 • Electrically Charged Parallel Plates
 • Fluids
 • Pressure and Buoyancy
 • Bernoulli Principle
 1. SINIFLAR 2019- 2020 I. DÖNEM 2. SINAV KAPSAMI

Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Atom Fiziğine Giriş (MEB: Sayfa 15-160 arası)

 

 1. IB SINIFLAR 2019- 2020 I. DÖNEM 2. SINAV KAPSAMI

Topic 2: Mechanics

Topic 3: Thermal Physics

Topic 5: Electric Current

Topic 7: Atomic ve Nuclear Physics

Topic 8: Energy, Power and Climate change (Up to 8.4)

HL

Topic 12: Electromagnetic Induction (Up to 12.2)

Topic 13: Nuclear Physics (13.2)

 


 1. SINIF BİYOLOJİ DERSİ II. YAZILI SINAV KONULARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
 • MİTOZ BÖLÜNME
 • EŞEYSİZ ÜREME
 • MAYOZ BÖLÜNME
 • EŞEYLİ ÜREME

GRADE 10 BIOLOGY SECOND EXAM TOPICS ARE AS FOLLOWS:

 • MITOSIS
 • ASEXUAL REPRODUCTION
 • MEIOSIS
 • SEXUAL REPRODUCTION

11. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KONULARI

1.ÜNİTE:  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ

 

-DURAKLAMANIN NEDENLERİ

-1595-1700 YILLARI ARASINDAKİ SIYASI GELIŞMELER

-OTUZ YIL SAVAŞLARI ,WESTPHALIA BARIŞI

– AÇIK SULARDA GÜÇ MÜCADELESI, COĞRAFİ KEŞİFLER

-DEĞİŞEN DÜNYA DEĞİŞEN SOSYOEKONOMİK YAPI

-XVIII. YÜZYILDA OSMANLI

 2.ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

-ORTAÇAĞ’DA AVRUPA
-RÖNESANS HAREKETLERİ
-REFORM HAREKETLERİ

-ÇALIŞILACAK MATERYALAR

DERS NOTLARI

ATLAS

ANKA’NIN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ (ORAL SANDER)   ( Sayfa 97-152 arası)

 

*Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

 

 

10. ve 11. SINIFLAR SEÇMELİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERSİ SINAV KONULARI
 

Konular

 

Uygulamalar

 

 

-Uluslararası İlişkilerde 3 Temel Yaklaşım

-Uluslararası İlişkilerde Aktörler ve Aktörlerin İlişki Türleri

-Hitler

-Mussolini

 

 

*Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

 

 

ETKİNLİKLER

 

MEB Ders Kitabı

 

MOODLE da yer alan öğrenci sunumları

 

 

 

12. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV KONULARI

 

 

Konular

 

Uygulamalar

 

 

-Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

-I. TBMM’nin Açılışı

 

*Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

 

 

TARİH DERSİ GEÇMİŞ YILLARDA

ÇIKMIŞ SORULAR

 

Tarih Konu Anlatımlı Kitap

 

 

 

12A- 12 B SEÇMELİ TARİH SINAVI

 

 

KONULAR

 

 

UYGULAMALAR

 

 

-TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

 

-İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

 

-İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ

 

-İSLAM TARİHİ

 

*Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

 

 

 

 

TARİH DERSİ GEÇMİŞ YILLARDA

ÇIKMIŞ SORULAR

 

Tarih Konu Anlatımlı Kitap

 

 

 


Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.dönem 2. yazılı konu başlıklarımız;

-KİŞİSEL VE TOPLUMSAL SAĞLIK
-ERGENLİK
-BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVE
-ZİHİNSEL,DUYGUSAL VE SOSYAL SAĞLIK
-SAĞLIĞA ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE MADDE KULLLANIMI


11.SINIF TDE SINAVI KONU KAPSAMI
CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE ANLAYIŞLARI
TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ
TANZİMAT DÖNEMİ İLK ESERLER
SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ ŞİİRİ
CÜMLE ÖGELERİ
ANLATIM BOZUKLUKLARI

 

Grade 9 Phase 3
Students will be responsible for the book “Wonder”. In this literature based exam, students will be answering open ended questions and writing an opinion essay. As this isn’t an open book exam, students are advised to revise the materials on moodle about the book and use the links to further enhance their knowledge on the book.

Grade 10 Phase 4

Students will be reading a passage about a refugee and answering comprehension questions. The reading passage is about human rights so students are advised to revise the unit vocabulary and study independently about refugees while critically thinking about the relationship between human rights and refugees.


Grade 11DP English A:

Exam topics: Advertising, speeches, A Streetcar Named Desire, selected short stories, World’s Wife

 

Grade 12DP English A: Part 3 books, Practice Paper 2


 

COĞRAFYA DERSİ 10. SINIF 1. DÖNEM 2. SINAV KONULARI

Kayaçlar

Dış Kuvvetler

Türkiye’de Dış Kuvvetler

Türkiye’nin Başlıca Yeryüzü Şekilleri

KAYNAKLAR:  Ders kitabı, harita , grafik , tablo vb, ders defteri, etkinlik kağıtları

 

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 2. SINAV KONULARI

Nüfus Politikaları

Yerleşmelerin Özellikleri

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

KAYNAKLAR:  Ders kitabı, harita , grafik , tablo vb, ders defteri, etkinlik kağıtları

 

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. SINAV KONULARI

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi

Ulaşımı Etkileyen Faktörler, Ulaşım SistemlerininEkonomik Faaliyetlere Etkileri Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Türkiye Turizmi

KAYNAKLAR:  Ders kitabı, harita , grafik , tablo vb, ders defteri, etkinlik kağıtları