Grade 9/10 English phase 4:

 

The exam is a reading exam based on Human Rights.Students will answer information based on their background knowledge and the text. Students should be familiar with different text types and human rights.


Uluslararası İlişkiler Dersi Sınav Konuları

 

1- Atatürk Dönemi Türk dış politikası , 1950’li yıllar Türk dış politikası

2- Diktatörlüklerin yükselişi

3-Kore Savaşı

4-Vietnam Savaşı

5-Berlin Duvarı


11 A-B Klassen Prüfungsthemen für den Deutschunterricht  (2.Semester)

 1. A) Grammatik (gramer)

1) Regelmӓβige und unregelmӓβige Verben in Minidialogen oder Sӓtzen ergӓnzen/konjugieren (Minidialog veya cümlelerdeki düzenli/düzensiz filleri tamamlamak/çekimlemek)

 

z.B: Mein Bruder  ____________  sehr gut Deutsch. (sprechen)

 

2) Possessivartikel im Singular und Plural je nach dem Subjekt ergӓnzen (mein, meine, dein, deine,…)  (iyelik/sahiplik zamirlerini  “tekil” veya “çoğul”şahıs zamirlerine göre tamamlamak)

 

z.B: Ist das ____________ (du) Bleistift?

        ○ Nein, das ist  __________ (sie) Bleistift.

 

3) Sӓtze mit trennbaren Verben ergӓnzen (cümlelerdeki boşlukları ayrılabilen fiillerle tamalamak)

 

z.B: Mein Bruder  ___________  das Paket von der Post  ___________. (abholen)

 

4) Richtungsangaben im Text ergӓnzen (Metnin içindeki yer-yön zarflarını resme göre tamamlamak)

Mein Vater sitzt ___________. Er heisst Hans.  _____________  sitze ich. Ich heisse Michael. _____________  ist meine Mutter Maria und meine Schwester ist __________.

z.B:

  

 

 

5) Wohnrӓume – Artikel und Namen der Wohnrӓume schreiben. (Verilen bilgi içeriğine göre oda adlarını artiklelleri ile birlikte yazmak)

 

 1. B) Vokabel (Wortschatz-Hitparade 8) (Sözük bilgisi- 8.Kelime kağıdı)

            1) Die Artikel und  die Bedeutung der Nomen in Englisch ergӓnzen (Sözcüklerin  tanımlıklarını ve ingilizce anlamlarını tamamlamak)

2) Bedeutung der Verben, Adjektive und anderen Wörtern in Englisch ergӓnzen (fiil, sıfat veya diğer sözcüklerin ingilizce anlamlarını tamamlamak)

 

 1. C) Leseverstehen (okuduğunu anlama)

 

1) Sӓtze aus dem Text als “richtig” oder “falsch” markieren (Metne göre cümleleri doğru veya yanlış olarak işaretlemek)


11 IB Klassen (E,F) Prüfungsthemen für den Deutschunterricht  (2.Semester)

 1. A) Grammatik (gramer)

1) Regelmӓβige und unregelmӓβige Verben in Minidialogen oder Sӓtzen ergӓnzen/konjugieren (Minidialog veya cümlelerdeki düzenli/düzensiz filleri tamamlamak/çekimlemek)

 

z.B: Mein Bruder  ____________  sehr gut Deutsch. (sprechen)

 

2) Possessivartikel im Singular und Plural je nach dem Subjekt ergӓnzen (mein, meine, dein, deine,…)  (iyelik/sahiplik zamirlerini  “tekil” veya “çoğul”şahıs zamirlerine göre tamamlamak)

 

z.B: Ist das ____________ (du) Bleistift?

        ○ Nein, das ist  __________ (sie) Bleistift.

 

3) Possessive Artikel, negative Artikel, unbestimmte Artikel im Nominativ oder Akkusativ ergӓnzen

 

z.B: ● Ich finde  ___________  Kuli nicht. Hast du  ____________ Kuli ?

                            (mein/meine)                                      (eine / einen)

        ○ Nein, ich habe  ____________ Kuli, aber ____________  Marker.

                                          (kein/keinen)                      (ein/einen)

 

4) Sӓtze mit trennbaren Verben ergӓnzen (cümlelerdeki boşlukları ayrılabilen fiillerle tamalamak)

 

z.B: Mein Bruder  ___________  das Paket von der Post  ___________. (abholen)

 

5) Vergleiche mit gut-besser / gern lieber (gut-besser / gern-lieber ile karşılaştırma cümleleri yapmak)

 

z.B:

   

 

   Ich singe gern, aber ich schlafe lieber.

   Ich finde singen gut, aber ich finde schlafen besser.

 

 1. B) Vokabel (Wortschatz-Hitparade 7) (Sözük bilgisi- 7.Kelime kağıdı)

            1) Die Artikel und  die Bedeutung der Nomen in Englisch ergӓnzen (Sözcüklerin  tanımlıklarını ve ingilizce anlamlarını tamamlamak)

2) Bedeutung der Verben, Adjektive und anderen Wörtern in Englisch ergӓnzen (fiil, sıfat veya diğer sözcüklerin ingilizce anlamlarını tamamlamak)

 

 1. C) Leseverstehen (okuduğunu anlama)

 

1) Sӓtze aus dem Text als “richtig” oder “falsch” markieren (Metne göre cümleleri doğru veya yanlış olarak işaretlemek)


 1. Klassen Prüfungthemen für den Deutschunterricht (2.Semester)

 

1) Wörter zuordnen (Kelimeleri gruplarına göre eşleştirmek)

 

2) Wörter mit Hilfe des kastens zuordnen (kutu içerisinde verilen sözcükleri uygun resmin altına yazmak)

 

3) Minidialoge zuordnen (minidialogları eşleştirmek)

            4) Verben im Text ergӓnzen (kutu içerisinde verilen fiilleri metne yerleştirmek)


 1. SINIFLAR II. DÖNEM 1. SEÇMELİ FİZİK SINAV KAPSAMI

OPTİK 

4.1. AYDINLANMA 

 • Işığın Davranış Modelleri
 • Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma Şiddeti Kavramları Arasındaki İlişki

4.2. GÖLGE

 • Saydam, Yarı Saydam ve Saydam Olmayan Maddelerin
 • Işık Geçirme Özellikleri

4.3. YANSIMA

 • Işığın Yansımasının Su Dalgalarında Yansıma Olayı ile İlişkisi

4.4. DÜZLEM AYNA

 • Düzlem Aynada Görüntü Oluşumu

4.5. KÜRESEL AYNALAR

 • Küresel Aynalarda Odak Noktası, Merkez, Tepe Noktası ve Asal Eksen Kavramları

 

 1. SINIFLAR II. DÖNEM 1.FİZİK SINAV KAPSAMI

ÜNİTE 3 – KUVVET HAREKET

ÜNİTE 4 – ENERJİ

 • İş
 • Güç

***MEB 9. Sınıf Fizik kitabı sayfa 108 – 174

 

 1. SINIFLAR II. DÖNEM 1.FİZİK SINAV KAPSAMI

1.2. ELEKTRİK DEVRELERİ

 • Elektrik Akımı, Direnç ve Potansiyel Farkı Arasındaki İlişki
 • Üreteçlerin Seri ve Paralel Bağlanması
 • Elektrik Enerjisi, Elektriksel Güç ve Aralarındaki İlişki
 • Elektrik Akımının Oluşturabileceği Tehlikelere Karşı Alınması Gereken Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

1.3. MIKNATIS VE MANYETİK ALAN

 • Mıknatısların Oluşturduğu Manyetik Alan ve Özellikleri

1.4. AKIM VE MANYETİK ALAN

 • Üzerinden Akım Geçen Düz Bir Telin Etrafında OluşanManyetik Alan
 • Dünya’nın Manyetik Alanının Sonuçları

MEB 10. SINIF FİZİK KİTABI (Sayfa 21- 62)

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ

2.1. BASINÇ 

Basınç ve Basınç Kuvveti Kavramlarının Katı, Durgun Sıvılarda Bağlı Olduğu Değişkenler

**Katı Basıncı, Basınç Kuvveti, Durgun Sıvılarda Basınç ve Basınç Kuvveti (U boruları, Bileşik Kaplar ve Su Cenderesi hariç)

MEB 10. SINIF FİZİK KİTABI (Sayfa 70- 84)

 

10 PRE-IB ( PALME FROM PAGE NUMBER 1 TO 49)

Electricity and Magnetism

 • Electric Current
 • Electric Potential
 • Electric Resistance
 • Electric Circuits
 • Electric Power
 • Lambs
 • Magnets and magnetic field
 • The relationship between the current and magnetic field

Pressure and Buoyancy

 • Solid Pressure (Until 49 Page)

 

 1. SINIFLAR II. DÖNEM 1. SEÇMELİ FİZİK SINAV KAPSAMI

 

ENERJİ VE HAREKET

 

 1. A) İŞ VE ENERJİ
 2. B) MEKANİK ENERJİ VE KORUNUMU
 3. C) SÜRTÜNME KUVVETİNİN YAPTIĞI İŞ

İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM

 1. A) CİZGİSEL MOMENTUM
 2. B) İTME
 3. C) İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ
 4. D) ÇİZGİSEL MOMENTUMUN KORUNUMU
 5. E) ÇARPIŞMALAR

TORK

 

 1. A) TORK KAVRAMI
 2. B) TORKUN BAĞLI OLDUĞU DEĞİŞKENLER

 

DENGE VE DENGE ŞARTLARI

 

 1. A) DENGE
 2. B) KÜTLE MERKEZİ VE AĞIRLIK MERKEZİ

 

BASİT MAKİNELER

 

 1. A) KALDIRACLAR
 2. B) SABİT VE HAREKETLİ MAKARALAR
 3. C) PALANGALAR7 7
 4. C) EĞİK DUZLEM
 5. D) ÇIKRIK
 6. E) DİŞLİ ÇARKLAR
 7. F) KASNAKLAR
 8. G) VİDA.

 

 

 

11IB PHYSICS HL TERM II EXAM 1

MECHANICS

CIRCULAR MOTION

GRAVITATION

THERMAL PHYSICS until ideal gas

 

11IB PHYSICS SL TERM II EXAM 1

WORK POWER ENERGY

IMPULSE AND MOMENTUM

CIRCULAR MOTION

 

 1. SINIFLAR II. DÖNEM 1. SEÇMELİ FİZİK SINAV KAPSAMI
 • DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

 

 • BASİT HARMONİK HAREKET

 

 • DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI

 

 • ELEKTROMANYETİK DALGALAR

 

 • ATOM KAVRAMI VE ATOMUN UYARILMASI

—-9. Sınıflar biyoloji sınav konuları—-

 

Nükleik Asitler (DNA, RNA)

ATP

Hücre teorisi

Prokaryot – Ökaryot hücreler

Hücre zarının yapısı ve işlevleri

Hücre zarından madde geçişi (Pasif taşıma, aktif taşıma, endositoz,

ekzositoz)

 

 

—-11IB Biyoloji sınav konuları—-

 

-SL-

Unit 1 – Cell Biology

Unit 2 – Molecular Biology

Unit 3 – Genetics

 

-HL-

SL konularına ek olarak,

Unit 7 – Nucleic Acids

Unit 8 – Metabolism, Cell Respiration and Photosynthesis

Section 9.1 – Transport in the xylem of plants

 

—-12 ESS MOCK sınav konuları—-

 

Öğrenciler tüm müfredattan (8 ünite) sorumludur.


 1. SINIF TARİH DERSİ SINAV KONULARI

 

KONULAR:

Ünite 2: Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

-Otuz Yıl Savaşları ve Westfalia Barışı

Ünite 3: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi

UYGULAMALAR  : Ders notları

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı sayfa 9-10

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi sayfa 13 ‘e kadar

 

 1. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV KONULARI

 

KONULAR :

 1. Dünya Savaşı

Demokrat Parti Dönemi

 

UYGULAMALAR: Ders Notları


Grade 11 IB

Les parties du corps
Les maladies
Les remèdes
Chez le docteur
La nourriture
L’article partitif (du/de la/des/de l’)
Les films et le cinéma

Grade 11 MEB

Assez de (enough)/beaucoup de (lots of)/trop de (too much)/peu de (little)
Être en forme – healthy living
Manger/boire – conjugaison – Know the verbs in all forms (for all people)
L’article partitif (du/de la /des/ de l’)
Avoir phrases (avoir tort, avoir peur, avoir raison, avoir faim, avoir soif, avoir sommeil, avoir honte, avoir envie)
La personnalité (adjectifs pour décrire les personnes)
Les rélations & raisons (s’entendre bien, s’amuser, se fâcher, se disputer)

Grade 12 MEB

L’heure – Telling the time
Accepter et refuser les invitations – Accepting and refusing invitations
Proposer une sortie – Asking people to go out
Les prix – Prices
La nourriture – Food items
Se présenter – To introduce people
Les sports – Sports
Les questions – Question words


 1. SINIF COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KONULARI

 

 1. Ülkelerin Gelişmişlik Ölçütleri

 

 1. Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Etkileri

 

 1. Çatışma Bölgeleri

 

 1. Çevre Politikaları ve Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları

 

Kaynaklar: Ders kitabı ve etkinlik kâğıtları


9. SINIFLAR II. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI KONULARI
• ÜNİTE 2 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
• Bölüm 1. Atom modelleri
• Bölüm 2. Atomun yapısı
• Bölüm 3. Periyodik Sistem
• ÜNİTE 3 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
• Bölüm 1. Kimyasal Tür
• Bölüm 2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
• Bölüm3. Güçlü Etkileşimler: (İyonik Bağ, Kovalent Bağ ve İyonik, Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması)

12. SINIFLAR II. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI KONULARI
• ÜNİTE 1. KİMYA VE ELEKTRİK
• ÜNİTE 2. KARBON KİMYASINA GİRİŞ
• ÜNİTE 3. ORGANİK BİLEŞİKLER
• 3.1 Hidrokarbonlar
• 3.2 Fonksiyonel Gruplar
• 3.3 Alkoller
• 3.4 Eterler
• 3.5 Karbonil Bileşikleri
• 3.6 Karboksilik Asitler
• 3.7 Esterler

11 IB HL CHEMISTRY EXAM
• Topic 11/Topic 21: Data Processing and Measurement
• Topic 1: Stoichiometry
• Topic 2/12: Atomic Structure
• Topic 3/13: Periodicity
10 A/B ŞUBELERİ KİMYA DERSİ SINAV KONULARI
Ünite 1
3.Bölüm-Kimyasal tepkimeler ve denklemler
• Kimyasal tepkime denklemlerinin yazılması ve denkleştirilmesi.
4.Bölüm-Kimyasal tepkimelede hesaplamalar
• Kimyasal tepkimelerde mol-kütle-tanecik sayısı-molar hacim hesaplamaları.

Ünite 2- Karışımlar
1.Bölüm- Homojen ve heterojen karışımlar
• Heterojen karışımlar ve heterojen karışımların sınıflandırılması.
• Homojen karışımlar ve homojen karışımların(çözeltilerin) sınıflandırılması.
• Çözeltilerde derişim problemleri -Kütlece yüzde derişim,hacimce yüzde derişim,hacim-kütlece yüzde derişim, ppm derişimi.
• Çözeltilerin koligatif özellikleri- Donma noktası düşmesi, kaynama noktası yükselmesi.
2.Bölüm- Ayırma ve saflaştırma teknikleri
• Erime noktaları farkı ile karışımları ayırma,Mıknatıs ile ayırma,Tanecik boyutundan yararlanarak ayırma(eleme,süzme,diyaliz), yoğunluk farkından yararlanarak ayırma(yüzdürme,ayırma hunisi, kaynama noktaları farkı ile ayırma(basit damıtma,ayrımsal damıtma),çözünürlük farkından yararlanarak ayırma(özütleme,kristallendirme,ayrımsal kristallendirme).

10 PRE-IB( C/D/E) ŞUBELERİ KİMYA DERSİ SINAV KONULARI
Unit 1
Part 3 – Chemical reactions and equations
• Writing and balancing chemical reaction equations.
Part4 – Calculations in chemical reactions
• Mole-mass-particle- calculations in chemical reactions.
Unit 2 – Mixtures
Part 1 – Homogeneous and heterogeneous mixtures
• Heterogeneous mixtures. Classification of heterogeneous mixtures .
• Homogenous mixtures (solutions).Classification of homogeneous mixtures .
• Concentration problems in solutions – Percentage by mass, percentage by volume, percentage by volume-mass, concentration by ppm.
• Colligative properties of solutions – Freezing point depression , Boiling point elevation.
Part 2 – Separation of mixtures
• Separation of the mixture with the difference of melting points, Separation by magnet, Separation by using the particle size (sieving, filtering, dialysis), separation by using the density difference (floatation, separatory funnel, separation with the difference of boiling points (simple distillation, fractional distillation), separation by using solubility (extraction, crystallization, differential crystallization).

11-B ŞUBESİ KİMYA DERSİ SINAV KONULARI
2.Ünite:Gazlar
a) Gazların özellikleri. b) Gaz Yasaları:Boyle,Charles,Gay-Lussac,Avogadro ve İdeal gaz yasaları, Difüzyon yasası, Gaz karışımları ve Dalton kısmi basınç yasası, Denge buhar basıncı. c) Gerçek gazlar, Faz diyagramları, Soğutma sistemleri – Joule-Thomson olayı
Kimyasal tepkimeler ve denklemler
 Kimyasal tepkime denklemlerinin yazılması ve denkleştirilmesi.
 Kimyasal tepkimelede hesaplamalar.(mol-kütle-tanecik sayısı-molar hacim ilşkisi)
3.Ünite: Sıvı çözeltiler ve çözünürlük
 Çözücü-çözünen etkileşimleri.
 Çözeltilerde derişim problemleri -Kütlece yüzde derişim,hacimce yüzde derişim,hacim-kütlece yüzde derişim, ppm derişimi,mol kesri,molarite,iyonların molaritesi, molalite.
 Çözeltilerin koligatif özellikleri-Buhar basıncı alçalması ve problemleri, Donma noktası düşmesi ve problemleri, kaynama noktası yükselmesi ve problemleri, osmoz-osmotik basınç-ters osmoz.
 Çözünürlük-çözünürlüğü etkileyen faktörler ve çözünürlük problemleri.

11 IB SL CHEMISTRY EXAM
• Topic 1: Stoichiometry
• Topic 2: Atomic Structure
• Topic 3: Periodicity
• Topic 4:Chemical bonding and structure ( up to page 116 )


İngilizce:

 1. Sınıf phase 2 Grubu : Ünlü bir İngiliz yazarın hayatı üzerine okuma parçası, açık uçlu sorular ve bir paragraf yazma sınavı.

 

 1. Sınıf phase 4: İnsan hakları ile ilgili okuma parçası, açık uçlu sorular ve insan hakları üzerine paragraf yazma.

 

10.sınıf Phase 2 : Mitolojik bir hikaye üzerine dinleme parçası, açık uçlu sorular.


Grade 9 Phase 3 1st exam: A listening exam based on an audio related to the “Quests” unit.

 

Grade 10 Phase 3 1st exam: A listening exam based on an audio related to the “Quests” unit.

 

Grade 11 Phase 3 1st exam: Reading into writing: The students will read a text related to the “Quests” unit and answer the related questions.

Then, they will write a short letter connected to the same topic.


 1. sınıflar seviyesinde 28.03.2019 tarihinde 1. yazılı sınav yapılacaktır. Sınav kapsamı aşağıdaki gibidir:
 • Mayoz ve mitoz bölünme farkları
 • Mayoz bölünme
 • Mendel Genetiği
 • Eş baskınlık ve çok alellilik (Kan gruplarının kalıtımı)

 

Biology exam will be held on 28.03.2019 for grade 10. Topics included in exam are as follows:

 • Comparing mitosis and meiosis
 • Meiosis
 • Mendelian Inheritance
 • Codominance
 • Polygenic Inheritance(Blood groups)